Stanovy MSDK

Znění podle usnesení členské schůze ze dne 2. 12. 2006 (doplnění chovatelského a bonitačního řádu s platností od 19. 1. 2008)

    ČL. 1. ZáKLADNí úDAJE

    1. název: Moravsko - Slezský dobrman klub (zkratka MSDK)

    2. sídlo: 767 01 Kroměříž, Kotojedy 84

    3. působnost: Morava a Slezsko

    4. charakter: Zájmový klub sdružující občany se zájmem o kynologii a specializovaný na plemeno dobrman

    5. právní subjektivita: MSDK má plnou právní subjektivitu, má právo nabývat práva zavazovat se svým jménem. Je registrován u MV ČR. Může být registrován i podle zvláštních předpisů.

    6. předmět činnosti: Společenská, odborná a jiná klubová činnost, zaměřená na podporu čistokrevné plemenitby dobrmanů, jejich výcvik, a to jednak v rámci vlastní působnosti, ale i ve spolupráci se subjekty podobného zaměření v rámci České a Slovenské republiky i zahraničí. V rámci své činnosti realizuje zvláště:

    a) aktivní chovatelskou činnost
    b) odborné poradenství při získávání, držení, chovu a výcviku dobrmanů
    c) opatřování k ochraně zvířat a životního prostředí
    d) zvyšováni odbornosti členů
    e) vydávání závazných opatření na podporu čistokrevné plemenitby
    f) oficiální ustanovení členů do funkcí hlavního a regionálních poradců
    g) odborné, propagační, výstavní a výcvikové akce
    h) vydávání odborných klubových publikací

    ČL. 2. ČLENSTVÍ V KLUBU

    1. Členství

    A) Řádným členem se může stát každý občan i organizace České republiky i jiného státu, který předloží písemnou přihlášku. Přijetí člena je vázáno na splnění následujících podmínek, uvedených v přihlášce:

    a) souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti
    b) dodržování platného zákona na ochranu zvířat
    c) souhlas s tím, že ve své vlastní zájmové činnosti jako člena MSDK bude plnit i interní normy a usnesení členských schůzí a orgánů klubu.

    B) Přispívajícím členem se může stát rodinný příslušník nebo člen bez dobrmana. Platí snížený poplatek, nedostává Zpravodaj, ale má veškerá práva a povinnosti řádného člena, mimo práva hlasovacího.

    2. Trvání členství je podmíněno trvalým dodržováním podmínek uvedených v b.1. tohoto článku.

    3. Vznik členství. Členství vzniká schválením přihlášky výborem klubu.

    4. Zánik členství
     a) úmrtím
     b) vystoupením z klubu, oznámeném písemně výboru klubu
     c) vyškrtnutím člena pro neplacení členského příspěvku do 31. 3. běžného roku
     d) vyloučením ze závažného důvodu na základě rozhodnutí členské schůze, a to na návrh smírčí komise (po předběžném informování člena písemně s možností do 15 dní po obdržení podat písemné odvolání)

    5. Práva členů. Každý člen má právo zúčastňovat se klubových akcí, členských schůzí, vystupovat na nich a žádat řešení jeho či jiných návrhů, podnětů, stížností a podobně. Má práva dožadovat se pomoci klubu při ochraně vlastních zájmů z oblasti předmětu činnosti klubu, má právo na to, aby byl formou v klubu přijatou seznamován s činností klubu, výsledky i záměry chovatelské i výcvikové činnosti i dalších oblastí činnosti klubu. Základním právem člena MSD K je právo volit a být volen do orgánů klubu a s výsledky být seznamován.

    ČL. 3. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

    1. Veškeré členské příspěvky a poplatky schvaluje členská schůze.
    2. Zápisní poplatek je hrazen jednorázově.
    3. Členský poplatek je splatný k 31. 12. běžného roku pro následující rok,
     nejpozději však do 31. 3. téhož roku.
    4. Členský příspěvek přispívajícího člena stanoví členská schůze.
    5. Veškeré poplatky se posílají na konto klubu.

    ČL. 4. ORGÁNY KLUBU

    Orgány klubu jsou:
     1. členská schůze
     2. výbor klubu
     3. smírčí komise

    1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Jejím úkolem je především:

    a) volba předsedy, místopředsedy, ekonoma, hlavního poradce chovu, jednatele,

    výcvikáře, předsedy smírčí komise a redaktora zpravodaje

    b) schvaluje zaměření klubu, jeho činnosti, jeho výsledky

    c) schvaluje rozpočet klubu a výsledky hospodaření

    d) stanovuje a mění členské příspěvky a jiné poplatky (na návrh výboru)

    e) projednává a schvaluje základní klubové normativy

    f) usnáší se o změnách stanov, organizačního členění, o rozpuštění klubu či jeho sloučení s jiným klubem stejného zaměření

    g) schvaluje nebo ruší návrhy výboru na zrušení členství v klubu Členská schůze je svolávána minimálně lx ročně.

    2. Výbor klubu tvoří:

    a) předseda - řídí činnost klubu a jeho výboru, je statutárním zástupcem klubu a odpovídá členské schůzi za činnost výboru

    b) místopředseda - zastupuje předsedu

    c) hlavní poradce chovu - zabezpečuje činnost klubu na úseku chovatelském, jmenuje a řídí regionální poradce, je předsedou chovatelského kolegia

    d) ekonom - zabezpečuje hospodářskou činnost klubu, řídí hospodaření se jměním klubu, má uzavřenou dohodu o hmotné zodpovědnosti za prostředky k vyúčtování

    e) jednatel - pověřený funkcí zapisovatele, zajišťuje a vyřizuje korespondenci klubu a jeho výboru, je zodpovědný za členskou evidenci klubu

    f) výcvikář - řídí činnost klubu po stránce výcviku, organizuje výcvikové tábory, mistrovství ve výkonu, je zodpovědný za provádění zkoušek povah na bonitacích

    g) předseda smírčí komise - řídí činnost smírčí komise, kontroluje plnění usnesení členské schůze, hospodaření majetkem klubu, prověřuje dodržování stanov.

    1. chovatelské kolegium - je garantem čistokrevné plemenitby, zajišťuje činnost na úseku chovatelském prostřednictvím HPCH a regionálních poradců. Tvoří ho:
     a) hlavní poradce chovu
     b) regionální poradci

    2. bonitační komise - zajišťuje průběh a hodnocení bonitací v rámci standartu FCI.

    Tvoří ji:
     a) hlavní poradce chovu
     b) rozhodčí pro výkon

    3. výcvikové kolegium - řídí a organizuje výcvik, pořádá mistrovství a klubové závody, výcvikové tábory, školení figurantů, určuje stabilní figuranty na bonitace a podobně.

    4. smírčí komise - je tvořená
     a) předsedou
     b) 2 dalšími členy, ustanovenými výborem klubu

    Smírčí komise plní funkci vnitroklubového kontrolního orgánu. Schází se podle dispozic předsedy komise nebo na žádost předsedy klubu, nejméně však lx ročně. Smírčí komise řeší stížnosti členů, rozpory mezi členy klubu, mezi členy klubu a orgány klubu apod. Předkládá závěry svých šetření výboru klubu, který má právo konečného rozhodnutí. Nad rámec klubu může člen uplatnit své nároky jen soudní cestou. Proti zjištění smírčí komise není odvolání v rámci klubu možné. K finanční úhradě nákladů smírčí komise a s cílem předcházet neopodstatněným stížnostem, je každý stěžovatel povinen složit předem částku rovnající se trojnásobku ročního členského příspěvku. Při neoprávněné stížnosti celá částka propadá ve prospěch klubu a k úhradě nákladů smírčí komise. Při oprávněné stížnosti se celá částka vrátí stěžovateli.

    ČL. 5. ZÁVĚREČN USTANOVENÍ

    1. Schvalování základních opatřeni a norem klubu, chovatelského a bonitačního řádu, rozdělení, sloučení, zrušení klubu

    a) členská schůze schvaluje uvedené opatření hlasováním, přičemž ke schválení je zásadně nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlasuje se tajným hlasováním, pokud není určeno jinak.

    b) k rozdělení, zrušení klubu či jeho sloučení s jiným klubem stejného zaměření je zapotřebí schválení alespoň tří pětin hlasujících členů, přičemž členská schůze musí být svolána alespoň 6 týdnů předem a na takovém místě, aby se mohla dostavit většina členů.

    c) ustanovení bodu a) platí pro volby výboru klubu, schvalování základních normativ a hospodaření klubu.

    2. Dispoziční právo s finančními prostředky a majetkem klubu má předseda a ekonom klubu. Mohou omezeně toto právo po rozhodnutí výboru delegovat na jiné členy.

    3. Otázky neřešené stanovami, interními normami a rozhodnutím členské schůze se řeší v souladu s platnými předpisy, včetně předpisů FCI a IDC (mezinárodní dobrman klub). Pokud jakákoliv norma či rozhodnutí klubu je v rozporu s těmito předpisy, musí být upravena a do úpravy se považuje za neplatnou, a postupuje se výhradně podle všeobecně platných předpisů.

    4. Platnost stanov se vyhlašuje dnem 10. 1. 2007 (den registrace u MV ČR), nejpozději však dnem 11. 7. 2007.

Novinky

21.09. 2017  Zápis ze schůze výboru MSDK
Přidán zápis ze schůze výboru MSDK dne 29.7.2017 a rozhodn ... Celá zpráva >>.

18.05. 2017  KV a SV 2017 - výsledky
Výsledky KV MSDK  a SV MSDK 6. a 7.5.2017 ... Celá zpráva >>.

20.04. 2017  Zápis z čl. schůze MSDK
Vložen zápis z členské schůze MSDK 25.3.2017