Zápisy ze schůzí

Rok 2023

Zápis z výroční členské schůze MSDK 12.03.2022

Zápis ze schůze výboru MSDK 11. 3. 2023

Rok 2022

Zápis ze schůze výboru MSDK 1. 10. 2022

Zápis ze schůze výboru MSDK 12. 3. 2022

Rok 2021

Zápis ze schůze výboru MSDK 20. 11. 2021

Rok 2020

Zápis ze schůze výboru MSDK 6. 12. 2020

Rok 2019

Zápis ze schůze výboru MSDK 04.05.2019

Zápis ze schůze výboru MSDK 2. 11. 2019

Rok 2018

Zápis ze schůze výboru MSDK 28.9.2018
Zápis z členské schůze MSDK 10.3.2018

Rok 2017

Zápis ze schůze výboru MSDK 25.11.2017
Zápis ze schůze výboru MSDK 29.7.2017 a nařízení FCI ohledně kupírování psů.
Zápis z členské schůze MSDK 25.3.2017

Rok 2016


Zápis ze schůze výboru MSDK 20.11.2016
Zápis ze schůze výboru MSDK 30.7.2016
Zápis z členské schůze MSDK 12.3.2016
Zápis ze schůze výboru MSDK 13.2.2016

 

Rok 2015

Zápis ze schůze výboru MSDK 11.7.2015

 

USNESENÍ členské schůze MSDK konané dne 14.3.2015

1. Členská schůze bere na vědomí:
  • Zprávu o činnosti MSDK za uplynulé volební období, přednesenou předsedou MSDK p.Růžičkou, dále zprávy hlavní poradkyně chovu p.Peškové, vycvikáře MVDr.Glisníkové, revizní komise p. Weigela
  • Plán akcí klubu na rok 2015
2. Členská schůze schválila:
  • Zprávu o hospodaření s finančními prostředky za období 2011-2015
Výsledek hlasování je uveden v tomto pořadí : Pro/Proti/Zdržel se

a) Volbu :
Mandátové komise : Režňák, Citora, Freyer, počtem hlasů = 31/0/0
Návrhové komise : Růžička, Brtníková, Houdková, počtem hlasů = 31/0/0
Volební komise : Weigel , Průchová, Holoubková, Syrová, počtem hlasů = 31/0/0
b) Program výroční členské schůze, počtem hlasů = 31/0/0
c) Jednací řád, počtem hlasů = 31/0/0
d) Navrhované úpravy stanov MSDK podle nového Občanského zákoníku
e) Transformaci na spolek, počtem hlasů = 31/0/0

3. Členská schůze zvolila

Výkonný výbor MSDK

Předseda volen přímo tajným hlasováním : Růžička Jan, počtem hlasů = 31
Členové : Karásková Irena, počtem hlasů = 31
Pešková Aranka, počtem hlasů = 26
Režňák Bronislav, počtem hlasů = 19
MVDr. Lupečková Ivana, počtem hlasů = 31
Citora Bedřich, počtem hlasů = 29
Mgr. Cahová Daniela, počtem hlasů = 29
Předseda smírčí a revizní komise : Tkačuk Roman, počtem hlasů = 31
Správce internetových stránek : Tkačuk Roman, počtem hlasů = 31


4. Členská schůze ukládá :

a) členské základně
  • rozvíjet svou činnost ve smyslu tohoto usnesení, zákonů,stanov, řádů a pokynů MSDK, potažmo ČKS a ČMKU
  • důsledně plnit členské povinnosti v plném rozsahu a ve stanovených termínech

b) výboru MSDK
  • na úseku organizace činnosti v rámci MSDK dodržovat a plnit povinnosti v plném rozsahu a ve stanovených termínech a napomáhat dalšímu rozvoji MSDK
  • seznámit členskou základnu s výroční členskou schůzí, složením nového výboru
  • usnesením formou zápisu a zveřejněním na webových stránkách MSDK

c) revizní komisi
  • důsledně kontrolovat účelné použití prostředků vlastních i z dotací, na účely pro něž byly určeny, jejich řádné vyúčtování a doložení průkaznými doklady dle platných předpisů a zákonů

Odpovídá : jednatel a správce webových stránek          Termín : 31.3.2015

Z P R Á V A předsedy MSDK

 

Rok 2011

Z Á P I S z Členské schůze MSDK  (5. 3. 2011, Kroměříž)
USNESENÍ
 Členské schůze MSDK  (5. 3. 2011, Kroměříž)

Rok 2010

Z Á P I S ze schůze výboru MSDK (02.10.2010, Kroměříž) 
Z Á P I S z Členské schůze MSDK  (20. 2. 2010, Kroměříž)
USNESENÍ
 Členské schůze MSDK  (20. 2. 2010, Kroměříž)

Rok 2009

Z Á P I S ze schůze výboru MSDK  03/2009 (20. 6. 2009, Kroměříž)
Z Á P I S ze schůze výboru MSDK  02/2009 (4. 4. 2009, Kroměříž)
Z Á P I S z Členské schůze MSDK (14. 2. 2009, Kroměříž)
Z Á P I S ze schůze výboru MSDK  01/2009 (24. 1. 2009, Kroměříž)

Rok 2008

Z Á P I S ze schůze výboru MSDK  04/2008
ze dne 27. 9. 2008 v Kroměříži

Účast : dle prezenční listiny
Jednání výboru zahájil předseda p.Růžička Jan

1. Oznámení
MVDr.Lupečková oznámila dopisem že ukončuje práci ve výboru MSDK, výbor MSDK bere toto navědomí a děkuje MVDr.Lupečkové za práci kterou pro MSDK vykonala. Výbor na uvolněné místo místopředsedy MSDK zvolil p. Holoubkovou

2. Návrh na změnu
výbor MSDK navrhuje zrušení podmínky „členství v MSDK“ k získání titulu „Klubový vítěz MSDK“ na Klubových výstavách MSDK s platností od r.2009

3. Žádost
- projednána žádost sl.Haiderové jako nového rozhodčího pro posuzování exteriéru
  dobrmanů

- výbor MSDK vzhledem k věku a minimálním zkušenostem s chovem dobrmanů tuto
  žádost prozatím nedoporučuje.

4. Akce 2009
   a) Členská schůze MSDK - 14.2.2009 v Kroměříži
   b) Bonitace - 20.6.2009 - Kroměříž po skončení speciální výstavy
                     -  
září 2009 - Frýdlant n/O po skončení Klubové výstavy
   c) Výstavy   - 9.5.2009 - Klubová výstava Kroměříž + přehlídka chovných jedinců
                       rozhodčí p. Mayerhofer ( A )

                     - 20.6.2009 - Speciální výstava Kroměříž - rozhodčí Klíma ( SK )
                     - září 2009 - Klubová výstava Frýdlant nad Ostravicí
                       rozhodčí M. Jablonska ( PL )

   d) MR ve výkonu - 17.- 18.10.2009 - Němčice
   Dále byly projednány návrhy rozhodčích na výstavy v ČR

5. Klubová výstava Frýdlant n/O 11.10.2008
informuje p. Režňák - vše je zajištěno a připraveno - přihlášeno prozatím 22 psů , uzávěrka byla posunuta do 30.9.

6. Různé
p. Růžička - informoval o průběhu jednání Kongresu IDC
p. Karásková - navrhuje do Členské schůze MSDK zvýšení poplatku za obnovení členství v MSDK ze 100 Kč na 300 Kč.

7. Výbor MSDK schvaluje
1) Paní Helenu Holoubkovou jako místopředsedu MSDK

8. Usnesení
1) Výbor MSDK nedoporučuje žádost sl.Haiderové jako nového rozhodčího pro posuzování exteriéru dobrmanů
2) Výbor MSDK navrhne do Členské schůze MSDK 2009 - zvýšení poplatku za obnovení členství v MSDK na 300 Kč
a zrušení podmínky „členství v MSDK“ k získání titulu „Klubový vítěz MSDK“ na Klubových výstavách MSDK od r.2009

 

Zapsal : p.Režňák Bronislav,  Kroměříž: dne 27.09.2008


Z Á P I S ze schůze výboru MSDK  02/2008
ze dne 5. 4. 2008 v Kroměříži

Účast : dle prezenční listiny

Jednání výboru zahájil předseda p.Růžička Jan

1. Pošta

a) požadavek na návrhy rozhodčích : 7-8.2.2009 - 2x CACIB Brno - navržení rozhodčí - Josef Klíma (SK)

- Doris Getzinger (A)

b) požadavek reprezentace MSDK na MS 2007 - proplacení nákladů ve výši 12 439,- Kč

1) doklady které byly předloženy nejsou dostačující,je potřeba zaslat originál dokladu o zaplacení ubytování. MSDK dle rozhodnutí minulých výborů hradí: startovné - toto uhradil sponzor ubytování - částka 6 208,- Kč Po zaslání originálu dokladu za ubytování,bude uhrazena částka 6 208,- Kč

2) v dalších letech bude vyúčtování provedeno nejpozději do 1 měsíce po skončení akce

3) podmínkou pro proplacení nákladů je dokončení závodu , omluven bude pouze vážný zdravotní stav psovoda nebo psa.

2. Zpravodaj MSDK

- výbor se na základě rozhodnutí Členské schůze MSDK zabýval možností nevydávat Zpravodaj MSDK ale 1x ročně tzv. Ročenku MSDK

3. Žádost

- žádost na schválení nového rozhodčího pro posuzování exteriéru dobrmanů - p. Karásková

4. Akce

a) Bonitace - dne 26.4.2008 v Kamennom Mlyně ( SK ) po skončení Speciální výstavy DKSR
- předložena žádost p.Režňáka o povolení vykonat základní bonitaci dne 26.4.2008 s fenou KIMA DAKER
nar. 31.12.2006 , tj. 4 dny před před dosažením stanovené věkové hranice 16 měsíců

b) Výstavy - 10.5.2008 Klubová výstava Kroměříž - do 1 uzávěrky přihlášeno 23 psů, rozhodčí potvrzen
- 11.10.2008 Klubová výstava Frýdlant nad Ostravicí - rozhodčí p. Ostrowski Z. ( PL )

c) ostatní - 11.5.2008 Setkání přátel dobrmana Kroměříž

5. Podmínky kvalifikace

- projednány podmínky kvalifikace reprezentantů MSDK na MS dobrmanů 2008 konané ve dnech 23-25.5.2008 v Judenburg - Rakousko

a) platné členství v MSDK v předchozím roce a v roce pořádání MS (2007 + 2008)

b) splněná zkouška IPO3 nebo SchH/VPG3

c) maximální počet startujících za družstvo MSDK je 5 + 1 náhradník

d) po uzávěrce přihlášek bude proveden výběr účastníků, kdy při vyšším počtu přihlášených bude rozhodovat vyšší počet bodů u složené zkoušky IPO3/SchH3 zapsané ve výkonnostním průkazu psa. Při rovnosti bodů bude zvýhodněn účastník, který v předchozím roce startoval na MS za MSDK.

- vedoucí družstva MSDK bude ustanoven po uzávěrce přihlášek která je 14.4.2008

6. Různé

p. Pešková - hovořila o úpravách webových stránek MSDK
- navrhuje inzerci MSDK v časopise „Pes přítel“ - celoročně, v inzerci kontakt na Hl.poradce chovu MSDK
a adresa www stránek MSDK
- navrhuje zakoupení míry na psy

7. Schvaluje

1) Žádost p. Karáskové na schválení nového rozhodčího pro posuzování exteriéru dobrmanů

2) Žádost p.Režňáka o povolení vykonat základní bonitaci dne 26.4.2008 s fenou KIMA DAKER nar. 31.12.2006 , tj. 4 dny před před dosažením stanovené věkové hranice 16 měsíců

3) Zadání inzerce MSDK v časopise „Pes přítel“ - celoročně, v inzerci kontakt na Hl.poradce chovu MSDK a adresa www stránek MSDK

4) Navržené rozhodčí: 7-8.2.2009 - 2x CACIB Brno - navržení rozhodčí - Josef Klíma (SK)

- Doris Getzinger (A)

5) Podmínky kvalifikace reprezentantů MSDK na MS dobrmanů 2008

6) Nevydávat Zpravodaj MSDK , tento nahradit 1x ročně vydanou tzv. „Ročenkou MSDK „

7) Zakoupení míry na psy

8. Usnesení

1) Doklady které byly předloženy reprezentací MSDK na MS 2007 nejsou dostačující,je potřeba zaslat originál dokladu o zaplacení ubytování.MSDK dle rozhodnutí minulých výborů hradí: startovné - toto uhradil sponzor

ubytování - částka 6 208,- Kč

Po zaslání originálu dokladu za ubytování,bude uhrazena částka 6 208,- Kč

2) V dalších letech bude vyúčtování provedeno nejpozději do 1 měsíce po skončení akce

3) Podmínkou pro proplacení nákladů je dokončení závodu , omluven bude pouze vážný zdravotní stav psovoda nebo psa.

4) Vedoucí družstva MSDK na MS 2008 bude ustanoven po uzávěrce přihlášek 14.4.2008

Zapsal : p.Režňák Bronislav
Kroměříž: dne 05.04.2008
 

Z Á P I S č.01 – 08
ze schůze výboru MSDK konané dne 19.01.2008 v Kroměříži

Účast : dle prezenční listiny

Jednání výboru zahájil předseda p.Růžička Jan

Schůzka výboru proběhla před jednáním Členské schůze MSDK a byla zaměřena především na připravu materiálů na jednání Členské schůze.

1. Příprava Členské schůze MSDK 19.1.2008

a) Návrhy na změny Bonitačního řádu které budou předloženy Členské schůzi k projednání a schválení:

1) svod - návrh na jeho zrušení jako podmínky účasti na bonitaci 2) bonitace - základní - pořádání při klubových nebo speciálních výstavách - zrušení povinného vyšetření srdce , ponecháno na dobrovolnosti chovatelů - posouzení exteriéru – pro zadání exteriérové známky je rozhodující výstavní ocenění z klubové, speciální,IDC nebo Světové výstavy dobrmanů od 15-ti měsíců věku, dodané před bonitací(výstavu klubovou nebo speciální lze splnit i v zahraničí) - na bonitaci již nebude prováděno posouzení exteriéru - v Bonitační komisi zůstane rozhodčí pro povahu a Hlavní poradce chovu - výběrová - zůstává beze změny

b) Návrh na zařazení záchranářských zkoušek do soutěže o „Pracovně nej..psa MSDK“

c) Výbor MSDK nesouhlasí se sloučením obou Klubů dobrmanů v ČR

Zapsal : p.Režňák Bronislav
Kroměříž: dne 19.01.2008
 

Rok 2007

Z á P I S   č.04 – 07
ze schůze výboru MSDK konané dne 10.11.2007 v Kroměříži

účast : dle prezenční listiny

Jednání výboru zahájil předseda p.Růžička Jan

1. Příprava Členské schůze MSDK 19.1.2008

- souhrnnou zprávu připraví p.Růžička

- každý člen výboru si připraví zprávu dle své funkce

- p.Růžička pošle seznam MVDr.Lupečkové,na zpracování diplomů pro oceněné v klubové soutěži

- zástupce Českého dobrman klubu bude přítomen na výborové schůzi před Členskou schůzí

- zařadit do programu Členské schůze - vyjádření ke sloučení klubů a nechat hlasovat

- výbor MSDK nesouhlasí se sloučením obou klubů dobrmanů v ČR

2. Doplnění výboru MSDK

- p. Kořenná se vzdala funkce předsedy DK , na její místo byl navržen a schválen p.Blažej Nekvapil

3. Bonitace

- výbor navrhuje přizvat na bonitace MSDK externí rozhodčí pro hodnocení exteriérů bonitovaných psů a fen

4. Různé

p. Růžička - webové stránky MSDK - p.Řeřábek ukončí svoji činnost , bude domluven nový správce stránek

sl. Růžičková - navrhuje nové bodové hodnocení pro soutěž NEJ..pracovní dobrman MSDK

- zvážit možnost pořádání Mistrovství ČR 2009 ve výkonu dobrmanů společně s jiným

pracovním plemenem

p. Pešková - navrhuje zveřejňovat na stránkách MSDK výsledky vyšetření RTG DKK,HD,EKG…všech

psů a fen - členů i nečlenů MSDK

p. Režňák - upozorňuje na nutnost pravidelně aktualizovat webové stránky MSDK

5. Schvaluje

1) Nové bodové hodnocení pro soutěž NEJ..pracovní dobrman MSDK

2) Nového předsedu DK p. Blažeje Nekvapila

3) Ukončení činnosti správce webových stránek MSDK p.Řeřábka , pověřuje sl.Růžičkovou zajištěním nového

správce

6. Usnesení

1) Na stránkách MSDK budou zveřejňovány výsledky vyšetření RTG DKK,HD,EKG…všech psů a fen - členů i nečlenů MSDK

2) Na bonitace MSDK bude přizván externí rozhodčí pro hodnocení exteriérů bonitovaných psů a fen

3) Výbor MSDK nesouhlasí se sloučením obou Klubů dobrmanů v ČR

 Zapsal : p.Režňák Bronislav, Kroměříž: dne 10.11.2007

Z á P I S    č.03 – 07
ze  schůze  výboru  MSDK   konané  dne  11.8.2007  v  Kroměříži

účast  :  dle  prezenční  listiny
 Jednání  výboru  zahájil  předseda  p.Růžička Jan

1.  Seznámení s dopisem ČKS  

- ČKS žádá o zaslání všech normativů MSDK
 -  zasílá novou dokumentaci kterou je nutno vyplnit a odeslat na ČKS po konání jakékoliv akce pořádané MSDK ( výstavy , soutěže ….atd.)      

2.  IDC 2007  

21. - 23.9.2007  - DESIO ( Itálie)  

3.  Výstavy 2008

a) MSDK 

10.5.2008 - Klubová výstava se zadáváním titulu „Klubový vítěz“  v Kroměříži

 rozhodčí: H.Bierwolf (A)


11.5.2008 - Speciální výstava - v Kroměříži

rozhodčí: MVDr. I. Lupečková

11.10.2008 - Klubová výstava bez zadávání titulu - Frýdlant nad Ostravicí
 rozhodčí: P. Król ( PL )

 b) ČR

 26. - 27.4.2008  - CACIB Praha - MVDr. I.Lupečková

 13. -  14.9.2008  - CAC  Brno  -  MVDr. I. Lupečková

4.  Bonitace + svod 

 11.5.2008 - Kroměříž - po skončení Speciální výstavy

 11.10.2008 - Frýdlant nad Ostravicí - po skončení Klubové výstavy

5.  Různé

    p. Růžička  
- informuje o pořádání soukromé akce :

14.6.2008  - „ Přátelské setkání majitelů chovných psů a fen plemene dobrman 
 - upozorňuje na opakovanou neúčast některých členů výboru MSDK na schůzích

    sl. Růžičková 
 -  navrhuje zvážit úpravy kritérií pro výběr reprezentace MSDK na Mistrovstvích ve výkonu

 -  zvážit možnost pořádání Mistrovství ČR ve výkonu dobrmanů společně s jiným
pracovním plemenem

    p. Lupečková 
-  navrhuje na rok 2008 naplánovat pro zájemce o výcvik dobrmanů „ výcvikové dny“

( o víkendu ) , snažit se zapojit do výcviku co nejvíce majitelů dobrmanů

 -  nemá krycí listy pro své feny „ K „ , žádala p.Peškovou a dosud je nemá !!!

 -  žádá p. Peškovou o vysvětlení - na bonitaci v Kamenném Mlyně ( SK ) zbonitovali  2 psi bez 15 min. EKG

2.

     p. Lupečková 
 -  proč budou zveřejňovány jen výsledky EKG u psů a fen v majetku členů MSDK ??

 -  odmítá dále provádět evidenci výsledků EKG  - předává veškeré materiály
 

 -  dokládá korespondenci s MVDr. Scherem  , ohledně dalšího postupu  vyšetření  srdce 
 -  navrhuje aby hl. poradce chovu p. Pešková založila knihu příjmu pošty

     p. Režňák     
 -  upozorňuje na nutnost zveřejnit seznam regionálních poradců chovu na stránkách MSDK  a ve Zpravodaji MSDK

8.  Schvaluje

  1)    Plán  výstav, svodů a bonitací na rok 2008 včetně navrhovaných rozhodčích

  2)    Návrh MVDr. Lupečkové na organizování „výcvikových dnů“ - termíny budou upřesněny   a zveřejněny na stránkách MSDK a ve Zpravodaji MSDK

8.   Usnesení

  1)  Výbor MSDK  na další schůzi projedná zveřejňování výsledků EKG , RTG

 2)  Hlavní poradce chovu p. Pešková 
- zveřejní seznam regionálních poradců chovu na stránkách  MSDK a ve Zpravodaji MSDK

 - založí knihu příjmu pošty 

 Zapsal  : p.Režňák Bronislav                                           Kroměříž:  dne 11.8.2007


                                            Z á P I S č.02 – 07

                 ze schůze výboru MSDK konané dne 5.5.2007 v Kroměříži

účast : dle prezenční listiny
Jednání výboru zahájil předseda p.Růžička Jan


1. Bonitace - Kam. Mlyn SK 
- došlo zde k nepřípustnému komentování a ovlivňování výsledků bonitace a svodu členy MSDK
- výbor projednal chování p.Čechové na této bonitaci , kdy slovně napadla bonitační komisi za 
výsledek svodu - výbor navrhuje potrestání napomenutím
- MVDr. Lupečková doplní výsledky vyšetření EKG u 3 bonitovaných fen
- na dalších bonitacích a svodech je nutno vypracovat a zveřejnit seznamy bonitovaných zvířat,
jejich pořadí na bonitaci atd. 

2. Přijetí nových členů 
- 1x za rok na členské schůzi schválit nově přijaté členy 

3. Výstavy 
- 13.5.2007 Kroměříž - přihlášeno 44 psů , rozhodčí p. Klíma (SK)
- 1.9.2007 Třebíč - vzhledem k nevhodnosti termínu 1.9.2007 výstava přeložena na 13.10.2007
do Frýdlantu n/O , bez zadávání titulu Klubový vítěz , rozhodčí p. Martin Gschwindl ( A ),
propozice + přihlášky p. Režňák zašle všem členům spolu s průkazem MSDK

4. Bonitace + svod 
- 13.10.2007 Frýdlant n/O - po klubové výstavě , pouze nekupírovaní, přihlášky p.Pešková 

5. Valná hromada ČMKU 
- informuje p. Růžička , bylo zvoleno nové vedení ČMKU - předseda p. MVDr. široký

6. Zpravodaj 
- tisk v Brně v nákladu 200 kusů , 51 stran , cena 10 831,- Kč zaplacena

7. Různé
p. Karásková - upozorńuje že nejsou zaplaceny kontroly vrhů p.Čechové - odvody za štěňata , 
nutno upozornit p.Vagenknechta na řádný výběr za kontroly vrhů u p.Čechové

p. Růžička - informuje o reakcích členů na fungování MSDK
- dále o žádosti zájemce z Rakouska na reprezentaci MSDK na MS dobrmanů - nelze
- nutno rozeslat všem členům MSDK průkazky

p. Pešková - internetové stránky - na stránkách budou zveřejněny výsledky EKG , RTG pouze od psů a fen členů MSDK
- na stránkách zrušit povinné termíny u psů bonitovaných před 
1.1.2007
- uchovnění jedinci po 1.1.2007 povinnost opakovat:

EKG,Sono,Echo……..1x za rok
24 Holter ……………..1x za 2 roky
- požádat MVDr Schera o návrh podmínek , zásad dalšího 
postupu při vyšetřování srdce

Výbor schvaluje

1) Přeložení Klubové výstavy MSDK na 13.10.2007 do Frýdlantu n/O , pouze nekupírovaní, bez
zadávání titulu Klubový vítěz , rozhodčí p .Martin Gschwindl

8. Usnesení 

1) Výbor MSDK uděluje p.Čechové napomenutí za nevhodné chování na bonitaci dne 21.4.2007 
v Kamenném Mlyně ( SK ).

2) Hlavní poradce p. Pešková upozorní p.Vagenknechta a p.Čechovou na řádné vyúčtování a odvod
peněz vybraných za kontroly vrhů.

3) Všem členům MSDK budou rozeslány průkazky , dle aktuálního seznamu.

4) Výbor MSDK požádá MVDr.Schera o návrh podmínek a zásad dalšího postupu při vyšetření srdce

5) Na internetových stránkách MSDK budou zveřejňovány výsledky EKG , RTG pouze od psů a fen 
členů MSDK

6) Jedinci uchovnění po 1.1.2007 mají povinnost opakovat: EKG,Sono,Echo ……..1x za rok
24 Holter ………………1x za 2 roky

7) Nově přijatí členové budou schvalováni 1x za rok Členskou schůzí 


                         Zapsal : p.Režňák Bronislav Kroměříž: dne 5.5.2007


                                               Z á P I S č.01 – 07

                      ze schůze výboru MSDK konané dne 3.2.2007 v Kroměříži

účast : dle prezenční listiny

Jednání výboru zahájil předseda p.Růžička Jan


1. Převzetí funkcí novými členy výboru 

a) Hlavní poradce chovu - veškeré materiály předány

b) Ekonom - veškeré materiály předány , stav účtu 137 000,- Kč , v pokladně 2152,- Kč
- požaduje zaslat seznam regionálníhc poradců a provádět 1x za měsíc vyúčtování 
kontrol vrhů 
- zjistí u Finančního úřadu možnost založit měsíční termínovaný vklad na 100 000,- Kč
- členské příspěvky budou zasílány přímo na ekonoma složenkou „C“

c) Jednatel - vypracovat jmenovitý seznam členů , tento uveřejnit na stránkách MSDK
- poslat všem členům evidovaným v roce 2006 poukázku“C“ + informace o placení 

2. Internetové stránky MSDK 

a) MVDr. Lupečková nesouhlasí se současnou podobou internetových stránek MSDK , vytvoření minulé verze bylo věnováno mnoho času a finančních prostředků

b) bylo dohodnuto - v aktualitách nebudou výsledky EKG/RTG - aktualizaci vyšetření pouze po schválení MVDr. Lupečkovou (zasílání seznamů vyšetřených zvířat)
- chovy , štěňata - aktualizace p. Pešková
- výstavy , výcvik - aktualizace MVDr. Růžičková 

3. Výstavy 
13.5.2007 Kroměříž - propozice p.Růžička , rozhodčí p. Klíma
1.9.2007 Třebíč - propozice Mgr. Cahová , rozhodčí bude doplněn dodatečně 

4. Bonitace 
- 21.4.2007 Kamenný Mlyn - po výstavě Slovenského klubu , kupírovaní + nekupírovaní
1.9.2007 Třebíč - po výstavě , pouze nekupírovaní

5. M-ČR ve výkonu 
27.-28.10.2007 Kroměříž - trénink 26.10.2007 - pátek
12.-14.10.2007 víkendový pobyt -přednost dobrmani 

6. Různé 

p. Růžička - cenové relace inzerce ve Zpravodaji MSDK a) titulní strana - 1000,- Kč
b) zadní strana - 800,- Kč
c) 2+3 (černobílá) - 500,- Kč
d) vnitřní strana A5 - 200,- Kč
e) nečlenové + 100%

- cenové relace inzerce na internetových stránkách MSDK

a) aktuální vrhy , štěňata do 2 měsíců - ZDARMA
b) starší štěňata , psi - 200,- Kč/měsíc

- logo MSDK navržené sl.Skopalovou zamítnuto,bude použito původní ze stránek MSDK 

- výstavní výsledky za rok 2006 do soutěže o Výstavně nej… - zaslat do 28.2.2007
p. Růžičkovi , kritéria jsou na internetu, tato informace bude zaslána všem členům

- Valná hromada ČMKU - delegát p. Růžička Jan

- změna termínu IDC - Itálie 29. - 30.9.2007

- informuje o telefonátu předsedy DKČR o sloučení obou klubů

7. Výbor MSDK schvaluje

1) cenové relace inzerce ve Zpravodaji MSDK a) titulní strana - 1000,- Kč
b) zadní strana - 800,- Kč
c) 2+3 (černobílá) - 500,- Kč
d) vnitřní strana A5 - 200,- Kč
nečlenové + 100%

2) cenové relace inzerce na internetových stránkách MSDK

a) aktuální vrhy , štěňata do 2 měsíců - ZDARMA
b) starší štěňata , psi - 200,- Kč/měsíc

3) delegáta na Valnou hromadu ČMKU - p. Růžička Jan

4) termíny dalších výborových schůzí - 5.5.2007
- 4.8.2007
- 10.11.2007
začátek vždy v 10,00 hodin

termín Členské schůze MSDK - 19.1.2008 v 10,00 hodin - schůze výboru v 9,00 hodin


8. Usnesení 

1) Výbor MSDK zažádá výbor DKČR o zaslání podmínek sloučení , požadavků , důvodů sloučení
( písemně) , po projednání bude tento návrh přednesen na Členské schůzi MSDK


                    Zapsal : p.Režňák Bronislav Kroměříž: dne 3.2.2007

Novinky

06.04. 2023  Zápisy ze schůzí
Na stránku ZÁPISY ZE SCHŮZÍ vloženy zápisy z výroční členské schůze MSDK 12.03.2022 a zápis ze schůze výboru MSDK 11. 3. 2023 ... Celá zpráva >>.

19.03. 2023  Chov MSDK v roce 2022
Informace na této straně.

07.03. 2023  Výsledky ZTP 2022
 Výsledky z ZTP v Hartvíkovicích naleznete ZDE